• Red-Liv tilbyder professionelle og veltilrettelagte kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Undervisningen finder som regel sted på arbejdspladsen.

 • Red-Liv råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

 • Red-Liv tilbyder målrettede førstehjælpskurser og foredrag, der tager udgangspunkt i dine behov...

 • Vi har erfaring med at afholde målrettede kurser og foredrag for større grupper – også længere kompetencegivende forløb.

 • Vi tilbyder brandkurser der er tilpasset din hverdag. Lær at forebygge uheld og begrænse brandens udbredelse, hvis den opstår.

 • Red-Liv’s kurser giver rig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktisk handling. Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr. Fx voksendukker, børnedukker, babydukker og hjertestartere.

 • Red-Liv tilbyder kurser i brug af hjertestartere og vi rådgiver i anskaffelse af den rette hjertestarter.

 • Vi tilpasser vores brandkurser, så de vægter de elementer, der umiddelbart er mest brugbare dig og dine kollegaer.

prev next

Førstehjælpere med særligt ansvar

generelle kurser red liv

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra de fire hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Tid for afholdelse
Varighed: 12 timer (720 minutter)

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter.

Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.

Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp til blødninger”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp til småskader”
 • ”Førstehjælp til sygdomme”
 • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Gennemførelsen af uddannelse

Følgende basis og særtillæg skal indgå:

Basisuddannelserne

 • "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)

Tilvalgsuddannelser:

 • ”Førstehjælp ved blødninger” 1,5 timer
 • ”Førstehjælp ved småskader” 1,5 timer
 • ”Førstehjælp ved sygdomme” 1,5 timer
 • ”Førstehælp ved skader på bevægeapparatet” 1,5 timer

Særtillæg i denne plan for funktionsuddannelse:

 • Særtillæg 1, Del 2 af "Førstehjælp ved ulykker" (1,5 timer)
 • Særtillæg 2, Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger 0,5 time

Uddannelsen gennemføres på i alt 12 timer (720 minutter).

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

generelle kurser red liv

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.

Tid for afholdelse
Varighed: 7 timer (420 minutter)

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn.

Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmed-legemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”, tilpasset børn.
 • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn”.
 • Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil.

Gennemførelsen af uddannelsen
Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

 • Basisuddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)
 • Tilvalgsuddannelse ”Førstehjælp for og forebyggelse for børn”. (2,5 timer)
 • Særtillæg vedr. bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil (0,5 timer)

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning .

I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.
I uddannelsesplanen for tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn” indgår de to dele ikke.

Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.

Afvikles tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn” som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 3 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Medborgerførstehjælp

generelle kurser red liv

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Varighed 420 minutter

Overordnet kompetencemål
Medborgeren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Medborgeren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Særtillæg, Del 2 af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Førstehjælp til akut opståede sygdomme
 • Førstehjælp til akutte skader
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Gennemførelsen af uddannelsen
Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

 • Basisuddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)
 • Særtillæg 1, del 2 af ”Førstehjælp ved ulykker”, del 2. (1,5 timer)
 • Særtillæg 2 i denne funktionsplan (1,5 timer)

Af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” indgår kun del 2 i denne funktionsuddannelse.

Efter denne plans særtillæg skal deltageren kunne håndtere situationer med akut opståede sygdomme og akutte skader i forhold til, og i samspil med, indholdet i uddannelsesplanen
”Førstehjælp ved ulykker” del 2.

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.  

I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.

I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser afvikles som et samlet kursusforløb.

Særlige bemærkninger
Hvis deltageren skal bruge beviset for ”Førstehjælp ved hjertestop” i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført indenfor de sidste 24 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).

Merit og vurdering i forhold til tidligere DFR opbygning: Denne uddannelse svarer til tidligere ”uddannelsesniveau minimum”, dog med overbygning i særtillægget, som anbefales til f.eks. borgere med et aktivt fritidsliv.

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj
a.lassen@red-liv.dk

 
red liv danmark
Vi har afdelinger i København og Århus, så vi kan altid rykke ud i dit lokalområde med kort varsel.