• Red-Liv tilbyder professionelle og veltilrettelagte kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Undervisningen finder som regel sted på arbejdspladsen.

 • Red-Liv råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

 • Red-Liv tilbyder målrettede førstehjælpskurser og foredrag, der tager udgangspunkt i dine behov...

 • Vi har erfaring med at afholde målrettede kurser og foredrag for større grupper – også længere kompetencegivende forløb.

 • Vi tilbyder brandkurser der er tilpasset din hverdag. Lær at forebygge uheld og begrænse brandens udbredelse, hvis den opstår.

 • Red-Liv’s kurser giver rig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktisk handling. Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr. Fx voksendukker, børnedukker, babydukker og hjertestartere.

 • Red-Liv tilbyder kurser i brug af hjertestartere og vi rådgiver i anskaffelse af den rette hjertestarter.

 • Vi tilpasser vores brandkurser, så de vægter de elementer, der umiddelbart er mest brugbare dig og dine kollegaer.

prev next

Bevægeapparatet

generelle kurser red liv

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet.

Samlet Kompetencemål
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
  o    Knoglebrud
  o    Ledskred
  o    Forstuvninger
  o    Brud på hofte og/eller bækken
 • Førstehjælp ved hovedskader
  o    Hjernerystelse
  o    Åbent og lukket kraniebrud
  o    Blødning mellem hjerne og kranie
 • Praksisnære scenarier med hovedvægten lagt på træning af genkendelse af symptomer og træning af færdigheder

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks. gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to eller flere uddannelser.  

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 2 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger
For at opnå DFR’s førstehjælpskompetence eller funktionsuddannelseskompetence, skal deltageren inden for de sidste 24 måneder have gennemført mindst en af basisuddannelserne ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Sygdomme

generelle kurser red liv

Førstehjælp ved sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer  

 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet
  -    blodprop/blødning i hjernen
  -    sukkersyge
  -    krampe/epilepsi
  -    feberkrampe
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
  -    astma,
  -    kronisk bronkitis, KOL,
  -    falsk strubehoste
  -    alvorlig allergisk reaktion
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet
  -    blodprop i hjertet/hjertekrampe
  -    sygdomme med akutte smerter i maveregionen
  -    lettere besvimelse og dehydrering
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter og ABC-systemet

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks. gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to eller flere uddannelser.  

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved sygdomme, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 2 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført en DFR Basisuddannelse.  

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Kemiske påvirkninger

generelle kurser red liv

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælps-situationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen. Deltageren kan yde den korrekte førstehjælp både til vågne og den bevidstløse forgiftede samt forebygge forgiftninger af børn og unge.  
Deltageren kan håndtere opkald til ”Giftlinjen” og følge deres anvisninger.

 • Forebyggelse i forhold til forgiftninger, med særlig vægt på børn og unge
 • Førstehjælp til personer der er forgiftede og vågne
 • Førstehjælp til personer der er forgiftede og bevidstløse
 • Førstehjælp ved ætsninger udenpå (huden) og indvendig (spiseveje)
 • Giftlinjen og brug af denne
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to eller flere uddannelser.  
Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved kemiske påvirkninger, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 60 minutter, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.  

Særlige bemærkninger
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført en DFR Basisuddannelse.  

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Skader og ulykker med børn

generelle kurser red liv

Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren istand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.

Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn. Her henvises til funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks. gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” (tilpasset børn) og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb. Der henvises til funktionsuddannelsen vedr. sammensætningen af de to uddannelser.

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp og forebyggelse til børn, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 3 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger
Det anbefales, at denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Basal genoplivning og brug af hjertestarter er ikke en del af denne uddannelse.

Udgangspunktet for den forebyggende del, anbefales at tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Komiteen for sundhedsoplysning’s materiale.

Temperaturpåvirkninger

generelle kurser red liv

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Førstehjælp ved hedeslag
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved forfrysninger
 • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to eller flere uddannelser.  

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 90 minutter, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført en DFR Basisuddannelse.  

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Flere artikler ...

 1. Småskader
 2. Blødninger

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj
a.lassen@red-liv.dk

 
red liv danmark
Vi har afdelinger i København og Århus, så vi kan altid rykke ud i dit lokalområde med kort varsel.