• Red-Liv tilbyder professionelle og veltilrettelagte kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Undervisningen finder som regel sted på arbejdspladsen.

 • Red-Liv råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

 • Red-Liv tilbyder målrettede førstehjælpskurser og foredrag, der tager udgangspunkt i dine behov...

 • Vi har erfaring med at afholde målrettede kurser og foredrag for større grupper – også længere kompetencegivende forløb.

 • Vi tilbyder brandkurser der er tilpasset din hverdag. Lær at forebygge uheld og begrænse brandens udbredelse, hvis den opstår.

 • Red-Liv’s kurser giver rig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktisk handling. Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr. Fx voksendukker, børnedukker, babydukker og hjertestartere.

 • Red-Liv tilbyder kurser i brug af hjertestartere og vi rådgiver i anskaffelse af den rette hjertestarter.

 • Vi tilpasser vores brandkurser, så de vægter de elementer, der umiddelbart er mest brugbare dig og dine kollegaer.

prev next

Ulykker

generelle kurser red liv

Førstehjælp ved Ulykker omhandler bl.a. Førstehjælpens 4 Hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser. Varighed 120 minutter.

Uddannelsesplan for Førstehjælp ved ulykker
Varighed: 2 timer (120 minutter)

Overordnet kompetencemål

 • Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
 • Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.
 • Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
 • Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter.
 • Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd-og siloulykker, ulykker med maskiner ogbrandulykker
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp - herunder ABC metoden
 • og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder stabilt sideleje/sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter.

Gennemførelsen af uddannelsen:
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Særlige bemærkninger:
Denne uddannelse er ikke en selvstændig uddannelse og skal derfor kombineres med en anden
basisuddannelse eller en tilvalgsuddannelse.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Førstehjælp ved hjertestop

generelle kurser red liv

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal
vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af uddan nelsens rammer, undervisningsform og indhold
 • samt praktiske orienteringspunkter
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • ABCmetoden
 • Stabilt sideleje/sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)

Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Samlet tidsanvendelse
Varighed: 4 timer (240 minutter)

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltagerre fleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal
afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Særlige bemærkninger
Hvis deltageren skal bruge beviset for denne basisuddananelse, Førstehjælp ved hjertestop, i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen indenfor de sidste 36 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj
a.lassen@red-liv.dk

 
red liv danmark
Vi har afdelinger i København og Århus, så vi kan altid rykke ud i dit lokalområde med kort varsel.